Regulamin sklepu de Mehlem

Postanowienia ogólne

 1. Podmiotem reprezentującym markę de mehlem w tym sklep internetowy de mehlem pod adresem http://www.demehlem.com (zwany dalej sklepem) jest filip de mehlem pracownia kaletnicza de mehlem (zwana dalej sprzedającym) z siedzibą w krakowie 30-114, ul. Generała kościuszki 82 . Nip: 6771571850, regon: 120454260.
 2. Informacje znajdujące się na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ceny oraz opisy produktów są jedynie informacją handlową. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 3. Ceny produktów widoczne na stronach sklepu są cenami brutto (zawierają podatek vat), wyrażone są w złotych polskich I nie zawierają kosztów przesyłki które podawane są oddzielnie.
 4. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia I odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 6. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym kupującego I w przypadku dokonania zapłaty ceny przez kupującego zwróci mu otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 7. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 8. Promocje w sklepie nie łączą się ze sobą. W przypadku towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania.
 9. Sprzedający dostarcza dowód zakupu/fakturę vat które stanowią potwierdzenie zawartej umowy sprzedaży. W przypadku potrzeby wystawienia faktury vat w formularzu zamówienia należy podać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury vat.
 10. Składając zamówienie klient oświadcza, Iż zapoznał się treścią I akceptuje postanowienia regulaminu sklepu.

Zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia w sklepie należy wypełnić formularz zamówienia, podając niezbędne dane, takie jak: imię I nazwisko, adres, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych danych.
 2. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest przesłanie do kupującego potwierdzenia zamówienia, w którym sprzedający potwierdza cenę towaru, jego dostępność oraz orientacyjny czas dostawy. Potwierdzenie zamówienia jest wysyłane w czasie 24 godzin od chwili otrzymania zamówienia.
 3. Sprzedający może odrzucić zamówienie w przypadku:
 • Błędnego lub częściowego wypełnienia formularza zamówienia
 • Kontakt z kupującym jest niemożliwy lub utrudniony (w szczególności występuje brak potwierdzenia zamówienia)
 • Wysłane towary nie zostały odebrane.
 • W sklepie możliwe są następujące formy płatności:
 • przelew na konto bankowe sprzedającego – bank: BGŻ oddział w krakowie iban: 71 1600 1039 1838 6726 3000 0001
 • kartą kredytową lub przelewem elektronicznym, za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu trzeciego

Czas realizacji I dostawa

 1. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary dostępne w magazynie zostały wysłane na następny dzień roboczy od chwili odnotowania wpłaty. Maksymalny czas wysyłki nie przekroczy jednak 5 dni roboczych. Nie dotyczy produktów na indywidualne zamówienie.
 2. W wyjątkowych sytuacjach przesyłka może się opóźnić. W takim przypadku sprzedający informuje o zaistniałej sytuacji a klient ma możliwość rezygnacji z zamówienia.
 3. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub pocztą polską na wskazany przez kupującego adres (przesyłka priorytetowa).
 4. Koszt dostawy jest doliczany do wartości zamówionych towarów, chyba, że sprzedający uzgodni z kupującym wysyłkę na koszt sprzedającego, co ma miejsce przy zamówieniach większej wartości lub w ramach akcji promocyjnych sprzedającego.
 5. Dostarczenie przesyłki następuje w dni robocze w godzinach świadczenia usług przez firmę kurierską lub pocztę polską.
 6. Nieodebrania paczki I zwrot przesyłki do nadawcy skutkuje obciążeniem kupującego kosztami zwrotu paczki do nadawcy oraz ponownego jej nadania – jeżeli klient zgłosi chęć ponownego nadania przesyłki I wyrazi wole jej odebrania lub obciążeniem kupującego kosztem zwrotu paczki do nadawcy jeżeli kupujący zgłosi chęć rezygnacji z zamówienia I nie wyrazi zgody na ponowne nadanie przesyłki.

Zwroty

 1. Klient ma prawo zwrócić zakupiony w sklepie towar w ciągu 14 dni od jego otrzymania na zasadach opisanych w ustawie z 2 iii 2000r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (dz.U. Nr 22, poz. 271 z późn. Zm.)
 2. O zwrocie towaru kupujący musi poinformować sprzedającego wypełniając specjalny formularz zwrotu. Zwroty bez uprzedniego przesłania wypełnionego formularza zwrotu nie będą uwzględniane.
 3. Sposób opakowania I przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom zwracanej rzeczy. W szczególności towar powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniem (np. Opakowany folią bąbelkową), wypełniony (np. Papierem), co zabezpieczy go przed zgniataniem lub złamaniem, a całość powinna zostać umieszczona w kartonowym, wytrzymałym opakowaniu.
 4. Przedmiotem zwrotu może być tylko towar nieużywany, który nie nosi śladów eksploatacji.
 5. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia zwrotu towaru.
 6. Koszt odesłania towaru ponosi kupujący.
 7. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji ze sprzedającym.

Reklamacje

 1. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 27 vii 2002r. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. Zm.)
 2. Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu. Kupujący traci uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sprzedającego o tym fakcie.
 3. Sposób opakowania I przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom zwracanej rzeczy. W szczególności towar powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniem (np. Opakowany folią bąbelkową), wypełniony (np. Papierem), co zabezpieczy go przed zgniataniem lub złamaniem, a całość powinna zostać umieszczona w kartonowym, wytrzymałym opakowaniu.
 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. Z powodu wyczerpania zapasów lub dostępności materiału), sprzedający zwróci poniesione przez klienta koszty transakcji lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 5. Sprzedający ustosunkuje się do każdego żądania reklamacyjnego w ciągu 14 dni.
 6. Sprzedający nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
 7. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji.

Produkty na indywidualne zamówienie

 1. Sprzedający oferuje możliwość wytworzenia produktów na indywidualne zamówienie klienta. Cena takiego towaru oraz warunki sprzedaży ustalane są z klientem indywidualnie.
 2. Za produkt na indywidualne zamówienie uważa się również produkty, które uległy modyfikacjom na życzenie klienta. Modyfikacje te dotyczyć mogą koloru, kształtu, materiału, z którego wykonany jest produkt.
 3. Z produkt na indywidualne zamówienie uważa się ponad to produkty indywidualnie oznaczone, np. Poprzez naniesienie nazwy klienta, jego inicjałów, dedykacji lub innych elementów, które sprawiają, że dany produkt nosi cechy produktu jednostkowego, niepowtarzalnego.
 4. Produkty na indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotowi.

Dane osobowe

 1. Składając zamówienie klient wyrażacie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych pracowni kaletniczej de mehlem z siedzibą w krakowie ul. Generała kościuszki 82 30-114 kraków.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez firmę I nie będą udostępniane innym podmiotom.
 3. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.
 4. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w rzeczpospolitej polskiej przepisach prawa, takich jak:
 • ustawie z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (dz. U. Nr 101 z 2002 r. Poz.926, z późn. Zm.)
 • ustawie z dnia 18.07.2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. Zm.)
 • rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych I administracji z dnia 29.04.2004 r. W sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych I organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia I systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (dz. U. Nr 100, poz.1024)

Prawo autorskie

 1. Wszelkie materiały (graficzne oraz treści) zamieszczone na stronie internetowej sprzedającego są objęte polskimi I międzynarodowymi przepisami o ochronie praw autorskich I wartości niematerialnych. W szczególności ochronie tej podlegają znak graficzny – logo firmy, fotografie I wzory produktów.
 2. Niedozwolone jest wykorzystywanie jakichkolwiek treści zawartych na stronie internetowej sprzedającego, w tym kopiowanie, bez jego wiedzy I zgody.
 3. Dopuszczalne jest zamieszczanie w internecie linków do stron internetowych sprzedającego, ale pod warunkiem, że nie będą one wykorzystywane do celów komercyjnych, związanych z promowaniem lub sprzedażą innych produktów, które nie wchodzą w skład oferty sprzedającego. W szczególności dopuszczalne jest zamieszczanie linków w serwisach społecznościowych, na blogach I w internetowych serwisach modowych.
 4. Dopuszczenie, o którym mowa w punkcie powyżej, w żadnym razie nie dotyczy sytuacji, w których sprzedający może być narażony na jakąkolwiek formę straty, w tym utratę dobrego imienia lub gdy wykorzystanie wspomnianych materiałów związane będzie z propagowaniem zachowań uznanych powszechnie za społecznie niewłaściwe (niemoralne, nieetyczne), w tym propagowanie faszyzmu, przemocy, pornografii, terroryzmu, fundamentalizmu religijnego.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy kodeksu cywilnego oraz obowiązującego w polsce prawa.
 2. W razie sytuacji spornych, strony zobowiązują się do podjęcia kroków zmierzających do polubownego załatwienia ewentualnych sporów, a w przypadku braku takiej możliwości, spory te rozstrzygnie sąd powszechny właściwy dla siedziby sprzedającego.